پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي

پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي

پاورپوینت-نظري-بر-وظايف-و-سيماي-منابع-طبيعي-استان-خراسان-شمالينوع فایل: power point
قابل ویرایش 98 اسلاید

 
قسمتی از اسلایدها:
امروزه جنگلها ، مراتع ، آبخيزها و بيابانها نه تنها به عنوان قطب امنيتي-اقتصادي بلكه به عنوان پشتوانه بقاي ساير بخشهاي اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفته است .
در ميان كليه منابع طبيعي جهان ، جنگلها و مراتع از همه برتر و با اهميت تر هستند.زيرا ذخاير منابع طبيعي هر اندازه هم كه وسيع باشند ، پس از مدتي بهره برداري از آنها به قدري كاسته مي شود كه ادامه بهره برداري هاي ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود . در صورتي كه اگر از جنگل و مرتع به روش علمي و درست بهره برداري شود هميشه در اختيار انسان و نيازهاي او خواهند بود.
وظايف و فعاليتهاي بخش حفاظت و حمايت
برنامه ريزي و نظارت براجرايعمليات شناسايي،كنترل ومبارزه  با آفات و بيماريها
 فراهم ساختن بستر مشاركت مردم در امر حفاظت با بكارگيري محافظان  افتخاري و همكاري شوراها ي اسلامي
 پيگيري دادخواستهاي دريافتي از سوي مراجع حقيقي و حقوقي در زمينه تخريب منابع طبيعي.
جنگلهاي جهان :
مساحت كل جنگلهاي جهان بالغ بر 2/4 ميليارد هكتار است كه حدود 30 % قسمت خشكي كره زمين را شامل مي شود و سرانه جهاني جنگل حدود 8000 مترمربع است.
جنگلهاي ايران :
سطح كل جنگلهاي ايران حدود 4/12 ميليون هكتار است كه حدود 4/7 درصد از كل سطح كشور را شامل مي شود و سرانه جنگل در ايران كمتر از 2000 مترمربع است.

 
فهرست مطالب و اسلایدها:
مقدمه
اثرات منابع طبيعي و منافع حاصل از آن
استان خراسان شمالي
وضعيت موجود منابع طبيعي خراسان شمالي
وظايف وفعاليت های اداره كل منابع طبيعي خراسان شمالی
حفاظت و حمايت
وظايف و فعاليتهاي بخش حفاظت و حمايت
مميزي اراضي
مرتعداري واحياءواصلاح مراتع
جنگلداري و جنگلكاري
اداره فنی و مهندسی
بيابانزدايي
آموزش و ترويج
بهره برداری

دانلود فایل

پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي
وظايف منابع طبيعي ,وظايف منابع طبيعي , دانلود پاورپوینت وظايف منابع طبيعي , پاورپوینت در مورد وظايف منابع طبيعي , تحقیق وظايف منابع طبيعي , پاورپوینت درباره وظايف منابع طبيعي , پاورپوینت راجع به وظايف منابع طبيعي , پاورپوینت آماده وظايف منابع طبيعي ,,,,

جغرافیا


دانلود فایل| |

نظريه عمومي فرهنگ

سایر رشته های فنی مهندسی

نظريه هاي سازمان و مديريت

سایر رشته های فنی مهندسی

وظايف يك مربي سرمربي خوب

سایر رشته های فنی مهندسی

سيماي ظهور وايرانيان

سایر رشته های علوم انسانی

گردش آب و منابع آبی

سایر رشته های فنی مهندسی

علوم طبيعيّه

سایر رشته های فنی مهندسی

پژوهشكده سوانح طبيعي

سایر رشته های فنی مهندسی

حکومت سلجوقیان در خراسان

سایر رشته های فنی مهندسی