تیتر خبرها
خانه / اشعار و مدایح / مُهرِ مهرِ غیر را، باید ز دل، بر داشتن #اکبریه #غافل_مازندرانی

مُهرِ مهرِ غیر را، باید ز دل، بر داشتن #اکبریه #غافل_مازندرانی

مُهرِ مهرِ غیر را، باید ز دل، بر داشتن #اکبریه #غافل_مازندرانی

فی التوحید
در مدح و مصیبت حضرت علی اکبر (ع)
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @sarmashg_channel
.
مرحوم محمدصادق آقاجان طبرستانی (غافل مازندرانی)
.
مُهرِ مهرِ غیر را، باید ز دل، بر داشتن
تا نگینِ مُهرِ دل، از نامِ دلبر داشتن
.
رنگِ بی رنگی به کار آور که لوحِ ساده را
تا توانی عکسِ هر صورت، مصوّر داشتن
.
برگِ بی برگی به بار آور که اندر بندگی است
هم چو سرو، آزادگی از شاخِ بی بر داشتن
.
جامِ ناکامی به کام آور که اندر بزمِ دوست
تا توانی، باده ی عشرت، به ساغر داشتن
.
کوس بد نامی به بامِ عشق می باید زدن
گر همی خواهی که در سر، شورِ بی شر داشتن
.
از هوس، دل را مده هم چون دُمِ طاووس، بال
بر هوای دوست، از جان بایدت، پر داشتن
.
جان، تو را کالا و تن، دکّان و جانان، مشتری
سودِ این سوداست، دل از ماسوا، بر داشتن
.
در طلسم افتاده ای، خواهی که گنج آری به کف
جان چو بهمن بایدت، در کامِ اژدر داشتن
.
هر چه غیر از دوست، در گنجینه داری، بی بهاست
کی سزد خر مُهره را، هم سنگِ گوهر داشتن؟
.
نفس، نمرود است، عشق، آذر، دلت هم چون خلیل
از چنین نمرود، باید رخ به آذر داشتن
.
خیمه در ظلمت زدی کآبِ بقا، آری به دست
خضرِ ره باید، نه حشمت چون سکندر داشتن
.
چشمِ حق بین بایدت، ور نه به شهلایی چه سود؟
چشم پیوندی است، بُستان را ز عبهر داشتن
.
موسیِ دل را به طورِ عشق، گر باشد قرار
می توان معشوق را بی پرده، در بر داشتن
.
رو مجرّد باش، از ترکیب اجزای اصیل
کاجتماع ضد، نیارد عقل، باور داشتن
.
مهرِ فرزندی مجو از هفت باب و چار مام
دایه را نتْوان چو مادر، مهر پرور داشتن
.
مرد را از آسمان ننگ است، بر سر سایه بان
چون زنان زیبد، جهان را، سر به معجر داشتن
.
تنگ باشد بر تو ار گیتی از آن باشد که چرخ
مرد را نتْواند اندر زیرِ چادر داشتن
.
مهرِ گردون، دست اگر گیرد تو را، دل خوش مباش
رسمِ طفلان است، در ره، دستِ مادر داشتن
.
دل که خلوت خانه ی عشق است، باید پاک داشت
تا توانی بر عَرَض، محمولِ جوهر داشتن
.
ای خِرَد گم کرده! تا کی در پیِ علمی ز جهل؟
عشق را باید به معلومات، محضر داشتن
.
چند می گویی صمد؟ جویی صنم از کید و شید
شرم دار از دینِ مؤمن، دل چو کافر داشتن
.
یا به بر دستار باید داشتن یا طَیلَسان
هان! نمی شاید که یک سر، در دو افسر داشتن
.
گر زلیخا دیده داری، رو پی یوسف جمال
ور نه یوسف، ننگ دارد از برادر داشتن
.
مهرِ مه رویان، اگر داری چه گردی گردِ شمع؟
شمع را با مهر، نتْوان در برابر داشتن
.
گر خدا را، ناخدا داری، به دریا، رخت بند
بیمِ طوفان نیست، کشتی را به لنگر داشتن
.
نفی موجودات باشد، ساحلِ بحرِ وجود
دیده بان باید بدان جا، چشمِ مَعبَر داشتن
.
سبحه بر کف داری و زنّار می بندی به دل
حیله تا کی بایدت در کارِ داور داشتن؟
.
نیستی را بر خیالِ هست، افزایی طلب
تشنه را کی از سرابی، دل، توان بر داشتن؟
.
تا نسوزد شمع، کی پروانه می سوزد از او؟
آتشِ معشوق را باید که سر بر داشتن
.
وامِ گیتی را ادا کن، از دو قرصِ نانِ جو
گر همی خواهی که در ره، رسمِ حیدر داشتن
.
هر که آموزد ز بابُ الله، فتحِ بابِ علم
از نظر یارد که مفتاحی به هر در داشتن
.
طفلِ ابجد خوانِ او شو تا که از حرفِ الف
بای «بسم الله» را، بتْوانی از بر داشتن
.
از کتابُ الله ناطق، نقلِ قرآنی شنو
نی ز هر نقّال؛ باید گوش را خر داشتن
.
در نُبی، گر «حَمِّلُ التّوراه» را خواندی، بدان
بایدت دل را پیِ ترقیمِ دفتر داشتن
.
حرزِ قرآن داری و در حفظِ آن باشی، نژند
کفر باشد، جمع را با فرق، ابتر داشتن
.
کی روا باشد که معنی را کنی از لفظ، دور؟
ظلم باشد، مُنسلخ با روح، پیکر داشتن
.
الغرض؛ بر ما ودیعت مانْد از احمد، دو چیز
حفظِ هر یک را ز جان، باید فزون تر داشتن
.
آفرینش بر مدار این دو، اندر حرْکت است
چرخ را آری؛ به قطبین است، محور داشتن
.
از کتاب الله و عترت، نامه گر بندی به بال
عرش را بتْوانی، اندر زیر شهپر داشتن
.
گر ز فرّ این دو آیت، رایت افرازی به مُلک
می توانی هر دو گیتی را، مسخّر داشتن
.
زین دو آیت، گر عنایت می بجویی در دو کون
بایدت با مهر حیدر، دل به اکبر داشتن
.
تا همی دانی که مانَد شیر را بچّه بدو
مر حسینی را، سزد شبلِ غضنفر داشتن
.
گر چه آمد، در تجلّی، نفس اوّل صورت است
لیک می زیبد ورا شِبه پیمبر داشتن
.
ای پیمبر خَلق! حق را مظهر کبری، علی است
مظهر حق را نشاید، جز تو مظهر داشتن
.
احمدِ حیدر مثالی، خصمِ مرحب پیشه را
بر تو زیبد، چرخ را چون در ز خیبر داشتن
.
گر نجنبد، بادِ قهرت، خصم گوید در نبرد:
پشّه را نتْوان مُخاصم، پیش صرصر داشتن
.
چنگل شهباز تیرت، چشم دشمن دید و گفت:
کی ذُبابی را توان، خنجر به حنجر داشتن؟
.
سرو را تا حشر نتْوان، بر به سر دیدن، ثمر
قامتت را از ثمر، بر پاست، محشر داشتن
.
در مصاف دلبری، از ابروان، رخسار تو
دست حیدر بود، از تیغِ دو پیکر داشتن
.
هر که بر روی تو، مویت دید، گفتی: روز و شب
بر علی، باید غلامی، هم چو قنبر داشتن
.
آسمان از بیمِ رُمحَت، سر بدزدد، لاجَرَم
باید از خورشید، اندر فرق، اِسپر داشتن
.
چون قدت از نورِ رخ، هرگز نیارد، شمعِ بزم
انجمن را از فروغِ رخ، منوّر داشتن
.
بسته بر موی تو، خویت، بوی احمد را چنانْک
نافه را، دل خون شود، از مشکِ اذفر داشتن
.
جز لبت، اندر سخن نشنیده ام از مِی فروش
دُرجِ گوهر را، توان بر مُهر شکّر داشتن
.
جان ز ما باید تو را، بر تن، چو جوشن ساختن
دل ز ما باید تو را، بر سر، چو مِغفَر داشتن
.
گفته آرم، چون حدیثِ کربلایت را؟ که من
لالم از گفتار و باید خلق را کر داشتن
.
از پیِ قتلِ جوانی چون تو، چرخِ پیر را
یاد نبْوَد در جهان، یک دشت، لشگر داشتن
.
چون کند با یک سپه دشمن؟ سپه داری که بود
تشنه کام و بی کس و تنها و یاور داشتن
.
دل مرا خون گردد از آن غم که هنگامِ وداع
روی در میدان و دل، بر سوی خواهر داشتن
.
زنگِ کفر، آیینه ی دل های اعدای تو داشت
ور نه دل را، از رخت، نتْوان مکدّر داشتن
.
نوش لب را، خشک لب ز آب فراتی ساختند
کی سزد، فردوس را، خشکیده، کوثر داشتن؟
.
تیغِ بِن مُلجم، علی را چون به سر آمد ز کین
تیغِ مُنقَذ، مر تو را ز آن بود، بر سر داشتن
.
جز که از خون سرت، روی تو، گل گون کرده اند
کی توان، بی آب، باغ از لاله، احمر داشتن؟
.
آن تنی را کز لطافت، جامه از گل بایدش
کی روا باشد، کفن از تیغ و خنجر داشتن؟
.
چهره اندر خاک و خون، آغشته از کین، شرم باد!
رخ به گِل اندوده، نتْوان مهرِ انور داشتن
.
باش «غافل»!، تا که آگه سازی از غم، خلق را
ز آهِ دل، باید شرر، بر خشک و بر تر داشتن
.
تا که اندر سیرِ اَجرامِ فلک را از اثر
نحسِ اصغر باید و هم سعدِ اکبر داشتن،
.
دُرد نوشانِ غمش را، وقتِ نای نوش، باد
زُهره، مطرب، چرخ، ساقی، ماه، ساغر داشتن!
.
.
# #
# #
#_شهادت
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @sarmashg_channel

  صفا گلدی ضیا گلدی

شما میتوانید برای پیدا کردن محتوای مشابه به دسته بندی و برچسب های این مطلب و یا به مطالب مرتبط در زیر این مطلب مراجعه کنید مسلما اشعار دیگه ای هم هستند که شما با جستجو کردن در این سایت میتونید به صورت رایگان از آنها استفاده کنید.

اشعار و مدایح زبده الاشعار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *