خانه / سایر رشته های فنی مهندسی / دانلود فایل > بودجه و پروژه های عمرانی

دانلود فایل > بودجه و پروژه های عمرانی

بودجه و پروژه های عمرانی

 

عنوان فایل : بودجه و پروژه های عمرانی

کد فایل : ۶۹۲۶۸۰

بودجه و پروژه های عمرانی

بودجه و پروژه های عمرانی

مقدمه
بودجهبهعنوانیکیازمهمترینابزاربرنامههای اجراییاستکهاهدافکمیوکیفی،سیاستهاو خطمشیهایاساسیبرنامهراپیگرفتهوشرایط اجرایآنراتعیینومحقق میسازد. همچنینبودجه آیینهتمامنمایبرنامههاوفعالیتهایدولتاستو نقشبسیارمهموحیاتیدرتوسعهاقتصادملیایفا مینماید(کیومرثی،۱۳۸۷،ص۱)
تاکنونچهارتعریف قانونیدرقانونمحاسباتعمومیکشورراجعبه بودجهمطرحشدهکهجدیدترینآنهامربوطبهقانون محاسباتعمومیکشورمصوب۱۰/۶/۱۳۶۶ مجلس شورایاسلامیاست….

 

 

دسته بندی : سایر رشته های فنی مهندسی

برچسب های محصول : پروژهای جدید,تحقیق دانشگاهی,پروژهای دانشگاهی,بودجه و پروژه های عمرانی,بودجه,پروژه های عمرانی,ارائه پروژه

جهت دانلود بودجه و پروژه های عمرانی کلیک کنید

بودجه و پروژه های عمرانی