فایل سابلیمینال حذف افکار و انرژی های منفی از ذهن و بدن، فوق العاده مؤثر

فایل سابلیمینال حذف افکار و انرژی های منفی از ذهن و بدن، فوق العاده مؤثر

فایل سابلیمینال حذف افکار و انرژی های منفی از ذهن و بدن، فوق العاده مؤثر

گوش کنید و افکار منفی را از ذهن و بدن خود پاکسازی کنید. سابلیمینال حذف افکار و انرژی های منفی از ذهن و بدن Ultimate Clear Negative Energy Subliminal توضیحات و تاکیدات سابلیمینال حذف افکار و انرژی های منفی از ذهن و بدن – انرژی منفی را از ذهن و بدن خود آزاد میکنم– احساسات منفی را آزاد میکنم– اعتقادات محدود کننده را آزاد میکنم– تمام مقاومتها را آزاد میکنم– گذشته را رها میکنم– غم و اندوه را آزاد میکنم– ترس را آزاد و رها میکنم– شرم و خجالت را...

جزئیات بیشتر / دانلود
فایل سابلیمینال حذف افکار و انرژی های منفی از ذهن و بدن، فوق العاده مؤثر

سایر محصولات


دانلود فایل| |

پاورپوینت افکار و احساسات

روانشناسی و علوم تربیتی

پاورپوینت افکار بیمار

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق کندذهنى کودکان

روانشناسی و علوم تربیتی

شبه پتانسيل فوق هموار

سایر رشته های فنی مهندسی

داروهاي مؤثر بر انعقاد خون

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت

تغییر باورها

محصولات انگیزشی

گوشی موبایل

محصولات دیجیتال