پاورپوینت بررسی معماری سی و سه پل اصفهان

پاورپوینت بررسی معماری سی و سه پل اصفهان

پاورپوینت بررسی معماری سی و سه پل اصفهان

فهرست مطالبمقدمهتاریخچهتاریخ بنای این پلمشخصات کلی بنای پلنقاش قدیمی از پلمعماری پلوجه تسميهبنا از دید جهانگرداناتصال چهار باغ به پل الله ورديخانتاريخچه ابنيه تاريخى اصفهانايوانچه‏ها و غرفه‏هاى زيباثبت تاريخىميرزا علينقى كمره‏اى متخلص به نقىموقعیت بنامصالح بکار رفته در بناوضع کنونی پل از لحاظ سازه ایپل بر بستر صخره ‏اى رودخانه مترو و تاثیر آن بر سی و سه پلمرمت بناتوضیحات تصویریپلان سی و سه پلنما و پلان بام سی و سه پلمقطع عرضی...

جزئیات بیشتر / دانلود
پاورپوینت بررسی معماری سی و سه پل اصفهان
بررسی معماری سی وسه پل

معماری


دانلود فایل| |

طرح پل

صنایع دستی

كاخ هشت بهشت اصفهان

سایر رشته های فنی مهندسی