تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

تحقیق-مديريت-صنعتي-(پنجمين-فرمان)-خلق-سازمان-يادگيرنده

دانلود تحقیق با موضوع مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده،
در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر اس ت . همگي ما در زندگي حرف ه اي و شخصي خود با مسائل غامض و پيچيده اي روبه رو مي شويم كه از آنها گريزي نيست و بايد براي حل آنها چاره اي انديشيد.
بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چار ه هايي بوده اند و كوشش زيادي در اين راه مبذول داشته اند. هر چند اين تلا ش ها ب ي ثمر نبوده اند ولي بايد گفت كه هر يك آفاتي نيز با خود به همراه داشته اند. ساده انگاري شايع ترين اين آفات اس ت . در بعد مديريت اين قضيه خود را به شكل عمل زدگي و اشتياق در استفاده از الگوهاي تكراري حل مسائل و در يك كلام، جستجوي نسخه اي شفابخش و ابزاري هم ه كاره، نشان مي دهد. تئوري هاي همه شمول و جامعي كه مدعي حل تمامي مسائل غامض و پيچي د ه مديريت هستند و خود را بي نياز از آزمون و تدبر م ي دانند، بارزترين نماد اين جريان آف تزده هستند.
اين كتاب سعي و تلاشي است در جهت شناسايي ريش ه هاي تفكر ساد ه انگارانه مديران و تبيين
ناتواني هايي كه از اين رهگذر سازما ن ها را گرفتار م ي سازد. كتاب ح اضر راه حلي جديد و اساسي براي درمان مسائل و مشكلات سازما ن ها ارائه نم ي كند؛ بلكه فراخواني است به تفكر و تدبر و ترك
ساده انگاري و پرهيز از فرضيه هاي همه شمولي كه همواره پيروز و ظفرمند هستند.
مخاطب اين كتاب تنها مديران نيستند، بلكه تك تك ما م ي توانيم از اصو ل و ضوابط كلي آن در
زندگي روزمره خود سود ببري م . هرچند براي كساني كه در پي تقليد و فرار از تفكر هستند مطالب
چنداني در آن نمي توان يافت ...
دانلود فایل

تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده
خلق سازمان يادگيرنده, تحقیق خلق سازمان يادگيرنده, دانلود مقاله در مورد خلق سازمان يادگيرنده, دانلود تحقیق خلق سازمان يادگيرنده, مقاله در موردخلق سازمان يادگيرنده, پاورپوینت خلق سازمان يادگيرنده, پروژه خلق سازمان يادگيرنده, تحقیق آماده در مورد

سایر گرایش های مدیریت


دانلود فایل| |

سيستمهاي اطلاعات مديريت

سایر رشته های فنی مهندسی

کارگاه مديريت تحول

سایر رشته های فنی مهندسی

حسابداري صنعتي

سایر رشته های فنی مهندسی

روابط صنعتي

سایر رشته های فنی مهندسی

داروهای تثبیت کننده خلق

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت