آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و توسعه 16 ساعت کد 91402091

آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و توسعه 16 ساعت کد 91402091

آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و توسعه 16 ساعت کد 91402091

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و توسعه کد دوره: 91402091 مدت دوره: 16 ساعت فرمت فایل: PDF

دریافت فایل
آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و توسعه 16 ساعت کد 91402091
آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و توسعه 16 ساعت کد 91402091

خدماتی اموزشی


دانلود فایل| |

تحقیق مديريت آموزشي

سایر گرایش های مدیریت

عنوان طرح پرورش شتر مرغ

سایر رشته های فنی مهندسی

عنوان طرح پرورش شترمرغ

سایر رشته های فنی مهندسی

پشم سنگ

فرشگاه و خدماتی

کتاب شبکه پلاس

کتاب اموزشی کامپیوتر

فیلم اموزشی

فیلم اموزشی حرف اخر