تحقیق بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج وعادي با آزمونMMPI

تحقیق بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج وعادي با آزمونMMPI

تحقیق-بررسي-ويژگي-هاي-شخصيتي-زنان-سرد-مزاج-وعادي-با-آزمونmmpiدانلود تحقیق با موضوع بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج وعادي با آزمونMMPI ،
در قالب Word و در 146 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب :
فصل اول
1-1:مقدمه   
1-2: موضوع پژوهش   
1-3: هدف پژوهش   
1-4:فايده واهميت پژوهش   
1-5: فرضيه هاي پژوهش   
1-6:تعريف عملياتي متغيرها   
فصل دوم:
پيشينه پژوهش   
الف:مباني نظري   
ب:تحقيقات انجام شده   
فصل سوم:
3-1: مقدمه   
3-2:جامع آماري   
3-3: نمونه و روش نمونه گيري   
3-4:ابزار اندازه گيري   
3-5:روش آماري   
فصل چهارم:
تحليل داده ها   
فصل پنجم:
5-1: بحث و نتيجه گيري   
5-2:محدوديت هاي تحقيق   
5-3:پيشنهادات تحقيق   
5-4: خلاصه تحقيق   
منابع:
پيوست: 

بخشی از متن تحقیق :
 
آزمون شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(MMPI)   
چكيده تحقيق:
در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق مبادرت ورزيده شد. با توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد و فرضيه هاي صفر تحقيق تاييد گرديدند.
1-1:مقدمه
بي ترديد ميتوان گفت يكي از رايج ترين مفاهيم روان شناسي در ميان همگان شخصيت است. چنانكه با اندكي توجه در صحبت هاي روزمره متوجه فراواني كاربرد اين مفهوم مي شويم. كاربردهايي كه براساس معاني وتعابير مختلف قرار دارند گاه دلالت بر صفات و ويژگي هاي بارز افراد اعم از مثبت معمولي و منفي مي نمانيد و گاه نشاندهنده مقام و مهارت هاي اجتماعي هستند.
كاربرد ديگر واژه شخصيت زماني است كه توانش هاي فرد براي تحت تاثير قرار دادن ديگران مورد نظر است.موارد ذكر شده غالبا قضاوت هاي سطحي و محدود در مورد افراد را بدنبال دارند.اما نظر خبرگان اين زمينه يعني روان شناسان چيز ديگريست....
دانلود فایل

تحقیق بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج وعادي با آزمونMMPI
تحقیق ويژگي هاي شخصيتي زنان ,تحقیق در مورد ويژگي هاي شخصيتي زنان ,دانلود تحقیق ويژگي هاي شخصيتي زنان ,پروژه ويژگي هاي شخصيتي زنان ,مقاله ويژگي هاي شخصيتي زنان ,پایان نامه پیرامون ويژگي هاي شخصيتي زنان ,تحقیق روانشناسی ويژگي هاي شخصيتي زنان ,تحقیق رو,,,

روانشناسی و علوم تربیتی


دانلود فایل| |

مزاج و انواع آن

سایر رشته های فنی مهندسی

تدبیر سوء مزاجها

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی