معرفت شناسی اصلاح شده پلانتینگا (فلسفه دین، جلسه ۸)

معرفت شناسی اصلاح شده پلانتینگا (فلسفه دین، جلسه ۸)

معرفت شناسی اصلاح شده پلانتینگا (فلسفه دین، جلسه ۸)

رسگفتار فلسفه دین دکتر سارا قزلباش جلسه هشتم: معرفت شناسی اصلاح شده و پاسخ نقد قرینه گرایی به خداباوری محورهای درس: نقد قرینه گرایان به باورهای دینی پیشفرض قرینه گرایی درباره باور دینی پاسخ آلوین پلانتینگا به نقد قرینه گرایی موضع سلبی و اثباتی پلانتینگا معرفت شناسی اصلاح شده پلانتینگا پایه بودن خداباوری

دریافت فایل
معرفت شناسی اصلاح شده پلانتینگا (فلسفه دین، جلسه ۸)
فلسفه دین، فلسفه، دین، علم، معرفت شناسی، معرفت شناسی باورهای دینی، قرینه گرایی، معرفت شنایی اصلاح شده، پلانتینگا

فلسفه


دانلود فایل| |