نقد فروید و مارکس به دین (فلسفه دین، جلسه ۹)

نقد فروید و مارکس به دین (فلسفه دین، جلسه ۹)

نقد فروید و مارکس به دین (فلسفه دین، جلسه ۹)

درسگفتار فلسفه دین دکتر سارا قزلباش جلسه نهم: نقد فروید و مارکس به عقلانی بودن باورهای دینی و نظریه تضمین پلانتینگا محورهای درس: نقد فروید و مارکس بر عقلانیت باورهای دینی تمایز صدق و عقلانیت باورهای دینی تقلیل عقلانیت به صدق در نقد باورهای دینی نظریه تضمین پلانتینگا به جای توجیه نقد ضعیف قرینه گرایی به باورهای دینی

دریافت فایل
نقد فروید و مارکس به دین (فلسفه دین، جلسه ۹)
فلسفه دین، فلسفه، دین، معرفت شناسی، معرفت شناسی باورهای دینی، قرینه گرایی، فروید، مارکس، پلانتینگا، عقلانیت، صدق، تضمین، توجیه

فلسفه


دانلود فایل| |