مهار نور و پلاستیسیته برای کاربردهای بالینی

مهار نور و پلاستیسیته برای کاربردهای بالینی

مهار نور و پلاستیسیته برای کاربردهای بالینی

Harnessing neuroplasticity for clinical applications مهار نوروپلاستیسیته برای کاربردهای بالینی فلج مغزی یک ناتوانی و اختلال حرکتی است که در اثر آسیب به مغز قبل، یا در حین تولد و یا در اوایل دوران کودکی ایجاد می شود در نظر داشته باشید در حالی که خود آسیب مغزی وارد شده به مغز قابل درمان نیست، اما فلج مغزی دژنراتیو نیست و در طول زمان بدتر نمی شود. خاصیت نوروپلاستیسیته به معنای توانایی مغز برای تطبیق و تنظیم مجدد خود می باشد؛ به طوری که عملکردهای تحت تاثیر از آسیب مغزی را می توان به مناطق سالم مغز منتقل کرد. همان طور که کودکان بزرگتر می شوند، مغز آنها نیز بزرگتر می شود؛ اما مناطقی از مغز که تحت تأثیر آسیب قرار گرفته اند به

دریافت فایل
مهار نور و پلاستیسیته برای کاربردهای بالینی
مهارنور,پلاستیسیته, کاربردهای بالینی,مغز

پزشکی


دانلود فایل| |