نمودار کامل احکام وضو و غسل جبیره‌ای بر اساس فتوای آیت‌الله سیستانی(دامت‌برکاته) جبیره چیست؟ باند، پارچه، مَرهَم، گچ، آتل و هرچیزی که به‌وسیله آن زخم یا دمل یا شکستگی را می‌بندند جبیره نام دارد. وضوی جبیره‌ای ◙ اگر جبیره تمام یا بیشتر اعضای وضو را فرا گرفته باشد، وظیفه: [جمع بین وضوی جبیره و تیمم] […]